Privacy Policy

תקנון האתר

  1. כללי

catsexperts הינו אתר אינטרנט המוכר פריטים לחתולים , כלבים ולאוהביהם. (להלן "המוצרים"). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם, באמצעות מכירה מאובטחת באתר.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי הלקוח (להלן "הלקוח") באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח ובין catsexperts. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא

מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

  1. אודות הליך הרכישה

עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מוצר" הכולל את שם המוצר , פרטים אודותיו ומחירו של המוצר המוצע למכירה.

על מנת להזמין מוצר יש תחילה לבחור את המוצר, להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני,  מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך הלקוח ל"מבצע הפעולה".  כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים , אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

עם קבלת ההזמנה, יישלח באי-מייל אישור קבלת הזמנה ללקוח.

catsexperts  יבצעו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"ח חברות כרטיס האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה וכי המוצר יישלח.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני ע"י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את catsexperts.

הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה יישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצויין בהזמנה ואישור חברות האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח ייקבע החל מיום אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר ישירות עם catsexperts לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העיסקה.יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.  במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברות האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה catsexperts זכאית לבטל את ההזמנה. חוק הגנת הצרכן – התשמ"א, 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאית catsexperts  לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

  1. אספקת / הובלת המוצרים

catsexperts תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד שמצויין באתר בכל הנוגע לאופן המשלוח , אותו בחרת.

catsexperts תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לרשום באתר .

catsexperts תספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

catsexperts לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/לאי אספקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות, השבתות, מצבי חרום וכיוצ"ב.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית תהיה catsexperts רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם איתם מראש.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה, הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה תהיה catsexperts רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגה בגין הובלה רגילה.

התקנון של רשות הדואר ישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו מבצעת החברה את ההובלה והאסקה של המוצרים), יחול על כל אספקה והובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל רוכש מוצרים.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג וימי חג).

דמי המשלוח ישולמו יחד עם התשלום בגין המוצרים.

במכירה בתשלומים, רשאית  catsexperts לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

במידה ולא הגיע המוצר אל רוכש המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית ל catsexperts . במידה והרוכש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה,  catsexperts יחזיר לרוכש המוצר את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים וווידוא נכונות התלונה ברישומי  catsexperts.

בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העיסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה וללא נזק וללא פגם וללא קלקול מכל מין וסוג שהוא ל catsexperts על חשבונו.

  1. שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר – ניתן לפנות לשירות פניות הלקוחות בדואר אלקטרוני cats_il@netvision.net.il .

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו ניתן לפנות לשירות פניות הלקוחות בדוא"ל cats_il@netvision.net.il

 "catsexperts"   תעשה כל מאמץ להתייחס לכל פנייה שהופנתה אליה בקשר לאתר ופעילותו בתוך 72 שעות.

  1. כשרות להשתמש באתר

כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

הלקוח הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

במידה והינך קטין – מתחת לגיל 18 – או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי תקף.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה " catsexperts" רשאית למנוע מלקוח לרכוש באתר בכל אחד מהתנאים הבאים:

הלקוח ביצע  מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין.

הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.

הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב "catsexperts" או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו .

בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את המוצר או השרות , לצד ג' ו/או לסחור בו.

  1.  שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח

"catsexperts"  מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

"catsexperts" תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

"catsexperts" נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מקצועי עפ"י הנחיות חברות האשראי.

במקרים שאינם בשליטת

"catsexperts" ו/או הנובעים מכוח עליון, "catsexperts"  לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר , שייגרם למשתמש באתר ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

  1. ביטול עיסקה/מכירה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העיסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ"א – 1981.

לשם נוחיות הלקוח בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר, לבטל את ניסקת הרכישה שביצע.

ביטול עיסקה ייעשה בכתב באמצעות הפקס (03-647035) ו/או באמצעות הדוא"ל cats_il@Netvision.net.il

ביטול העיסקה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה או נזק או פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא, וכל זאת בתוך 14 ימים מיום רכישת המוצר באתר.

"catsexperts"   רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה אם יתברר לה, כי העסיקה או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש או צד ג' כלשהו מטעמו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בכתב לכתובת הדוא"ל אותה ציינו בעת ביצוע ההזמנה.

אם לאחר ביצוע הזמנה , התגלה כי המוצר אזל מהמלאי –

רשאית "catsexperts"  לבטל המכירה או להציע מוצר חלופי דומה ושווה ערך.

בוטלה מכירה כאמור , אז catsexperts  לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישרי, עקיף או תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, לרבות,

אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

  1. תנאים נוספים

המוצרים אשר מופיעים באתר מיוצרים ע"י חברות שונות , ועל כן כל אחריות למחדל מכל סוג שהוא, יחול באופן בלעדי על החברה המייצרת בלבד .

"catsexperts"  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באחד או יותר מהמוצרים הנמכרים באתר.

"catsexperts" ו/או מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר,עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה מרכישה שלא על פי תקנון זה, ובכלל זה – תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח , שייגרמו מכל סיבה שהיא.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה,עיצוב , הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, אייקונים  – הינם בבעלות בלעדית של " catsexperts"  או מי מטעמה.

אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא
אם כן –  "catsexperts"  נתנה את הסכמתה לכך , בכתב ומראש.

כל המוצרים המופיעים באתר – ובכלל זה כל התמונות – כפופים לזכויות

יוצרים עפ"י החוק.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו, במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד.

רישומי המחשב של " catsexperts" בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך

האתר יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.

התקנון מעודכן לתאריך 20.11.20 , וניתן לשינוי בכל עת ע"י "catsexperts"  , על פי שיקול דעתה הבלעדית.

דילוג לתוכן